1. Ki sa Konkou Vil Pa m’ nan ye?
  • Vil Pa m’ se yon konkou ekri ak foto.
 2. Kiyès ki òganize konkou a?
  • OK Haiti se òganizatè konkou a. Se yon platfòm ki gen misyon pou leve imaj peyi a sou entènèt pandan ke y’ap ranmase epi pibliye bon jan enfòmasyon sou Ayiti ak Ayisyen yo.
 3. Poukisa yo òganize konkou a?
  • OK Haiti òganize konkou a pou pèmèt jèn ayisyen dekouvri epi prezante vil kote yo te fèt la oubyen kote y’ap viv ann Ayiti. Konkou a gen pou objektif pou l’ idantifye, nan tout zòn nan peyi a, sa ki bon epi fè promosyon pou yo. An menm tan, l’ap pote limyè sou pwoblèm chak zòn sa yo genyen epi lanse yon deba sou kòman pou rezoud pwoblèm sa yo.
 4. Kilè konkou a ap fèt?
  • Konkou a ap deroule soti 20 Jen pou rive 20 Septanm 2016. Patisipan yo dwe soumèt prezantasyon yo pou pita jou Madi k’ap 20 Septanm 2016 lan ak 10:00 AM (Ayiti)
  • Vòt la ap deroule soti 20  Jen pou rive 20 Oktòb 2016.
  • Seremoni pou remèt prim yo ap fèt 18 Novanm 2016.
 5. Kòman pou yon moun patisipe nan konkou a?
  • Ale sou sit okhaiti.com/konkou-vil-pam
  • Reponn kesyon yo poze yo sou vil kote ou te fèt, oubyen kote w’ap viv ann Ayiti a.
  • Fè piblisite pou fanmi w ak zanmi w ka vote prezantasyon ou an sou sit okhaiti.com lan paske 5 moun ki gen plis vòt yo ap genyen 5 prim yo.
 6. Ki règleman pou yon moun suiv si y’ap patisipe nan konkou a?
  • Patisipan yo dwe prezante dokiman yo nan lang kreyòl oubyen franse.
  • Chak patisipan dwe ajoute 10 foto zòn l’ap prezante a pou pi piti.
  • Chak patisipan dwe ajoute 2 video sou zòn l’ap prezante a pou piti.
  • Chak patisipan dwe prezante dokiman orijinal, sa vle di dokiman li ekri ak pwòp men li.
  • Si li kopye enfòmasyon de yon lòt sous li sipoze mansyone sa nan fòmilè a.
  • Patisipan yo dwe prepare e prezante pwojè yo a jan òganizatè konkou a mande li.
  • Reponn tout kesyon nan fòmilè a.
 7. Ki moun ki kapab patisipe nan konkou a?
  • Tout moun ki gen laj soti nan 15 zan ki fèt Ayiti oubyen k’ap viv Ayiti kapab patisipe.
 8. Ki moun ki pa kapab patisipe nan konkou a?
  • Moun ki fè pati OK Haiti
 9. Ki prim y’ap bay moun ki genyen yo?
  1. Premye pri: 1 Laptop
  2. Dezyèm pri: 1 Iphone SE
  3. Twazyèm pri: 1 TV Led
  4. Katryèm pri: 1 Tablet
  5. Senkyèm pri: 1 Kindle Fire
 1. Kilè y’ap remèt prim yo?
  • Apre vòt yo fini nan dat k’ap 20 Oktòb 2016 lan, patisipan ki genyen yo ap resevwa yon kominikasyon de Ekip OK Haiti a pou konfime kibò ak kilè y’ap remèt prim yo 18 Novanm 2016.

Pou plis enfomasyòn Pran kontak ak nou

Facebook Comments